Afspraak maken

Mijn medewerker is langdurig ziek en nu?

Als uw organisatie te maken krijgt met langdurig ziekte van een medewerker dan is dit erg vervelend. In de eerste plaats voor uw medewerker met gezondheidsproblemen maar ook voor u en uw collega's. Immers uw vertrouwde kracht is langere tijd afwezig met alle gevolgen van dien.

Wat nu?

Als u te maken krijgt met medewerkers die ziek worden is het belangrijk dat u snel schakelt. Hoe eerder u met uw medewerker in gesprek gaat over de mogelijkheden, hoe sneller uw medewerker kan terugkeren op de werkplek. Daarnaast verplicht de wetgever u vanuit de Wet Poortwachter om een aantal stappen te ondernemen voor een snelle terugkeer van de medewerker in het arbeidsproces.

Welke acties moet u vanuit de Wet Poortwachter uitvoeren:

  • Uw medewerker moet u binnen 1 week ziek melden bij een arbodienst of bedrijfsarts.
  • Na 6 weken moet een probleemanalyse door de bedrijfsarts worden opgesteld. In de probleemanalyse staat beschreven wat de mogelijkheden en beperkingen zijn en wat de verwachte duur tot herstel is.
  • Binnen 8 weken na de ziekmelding of binnen 2 weken na opstellen probleemanalyse moet u een plan van aanpak opstellen. In dit plan van aanpak staat beschreven welke acties werkgever en werknemer gaan ondernemen om de werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Het plan van aanpak is onderdeel van het re-integratiedossier welke wordt bijgehouden gedurende de arbeidsongeschiktheid. Het is conform de Wet Poortwachter verplicht een re-integratiedossier bij te houden.
  • Iedere 6 weken bespreekt u met uw medewerker de voortgang. U bespreekt met elkaar of alles nog volgens plan verloopt en of er een bijstelling nodig is.
  • In de 42e week moet u uw werknemer ziek melden bij het UWV.
  • In de periode tussen de 46e en 52e week dient er een eerstejaarsevaluatie plaats te vinden. U kijkt terug met uw medewerker op het afgelopen jaar en in hoeverre de acties hebben bijgedragen aan de re-integratie. Vervolgens kijkt u vooruit en bespreekt u welke stappen u samen gaat ondernemen in het 2e jaar en wat hier voor nodig is. Een arbeidsdeskundig onderzoek om te bepalen wat de mogelijkheden zijn bij de eigen werkgever of bij een andere werkgever is onderdeel van het traject tijdens deze fase van het verzuim.
  • In het 2e jaar moet u tevens een re-integratie 2e spoor opstarten. Hierin worden acties ondernomen om uw medewerker te begeleiden voor re-integratie bij een andere werkgever.
  • Is het ondanks alle inspanningen niet gelukt om uw medewerker terug te laten keren naar het werk dan ontvangt de medewerker in de 87e week een WIA aanvraagformulier. Dit formulier moet binnen 3 weken teruggestuurd worden naar het UWV samen met het re-integratiedossier. Uw medewerker is zelf verantwoordelijk voor de WIA aanvraag echter is het raadzaam om dit samen met de medewerker in te vullen. Hierdoor voelt de medewerker zich gesteund en u bent er zeker van dat de aanvraag juist gebeurd en alle benodigde documenten zijn toegevoegd.
  • Het UWV toetst vervolgens of aan alle verplichtingen van de Wet Poortwachter is voldaan en voert een WIA keuring uit. Na deze toets ontvangt uw medewerker en u als werkgever een beschikking met daarin het besluit van het UWV.

Veel werk?

Het begeleiden van medewerkers die langdurig ziek zijn vergt veel tijd en moet zorgvuldig uitgevoerd worden. U wilt samen met uw medewerker er voor zorgen dat deze zo snel mogelijk weer aan het arbeidsproces kan deelnemen. Daarnaast kan een niet compleet re-integratiedossier er voor zorgen dat u voor extra kosten komt te staan. Helaas ontbreekt het ondernemers vaak aan tijd en expertise om hun medewerkers optimaal te begeleiden en te voldoen aan de wet- en regelgeving.

Wat kunnen wij?

U blijft als werkgever verantwoordelijk voor uw zieke medewerker. Dat kunnen wij niet van u overnemen. Wat wij wel kunnen is u ondersteunen in het proces van ziekteverzuimbegeleiding. Wij verzorgen namens u de begeleiding van uw medewerker en zorgen er samen voor dat u alle stappen neemt die er nodig zijn om uw medewerker zo snel mogelijk te laten re-integreren. Al deze stappen leggen we netjes vast zodat uw re-integratiedossier op orde is. U heeft dan een compleet dossier als er toch een situatie ontstaat dat uw medewerker een WIA aanvraag moet indienen. Wij kijken graag samen met u en uw medewerker naar de mogelijkheden.

Meer informatie?

Wilt u vrijblijvend een gesprek over de mogelijkheden voor uw organisatie? Neem dan contact met ons op.

 


Ik ontdek graag met u de oplossingen voor uw organisatie! Direct contact opnemen